06.10.2014   ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA _ NOVÁ ŠANCA PRE MLADÝCH

PREPOJENÍM STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU, KTORÁ BUDE PREBIEHAT PRIAMO U ZAMESTNÁVATELOV, SA OD MARCA 2013 ZAOBERÁ NÁRODNÝ PROJEKT “ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO

VZDELÁVANIA”.

 

Systém duálneho vzdelávania založený na kombinácii teoretického vzdelávania v škole a praktického vzdelávania v priestoroch zamestnávateľa sa v krajinách Európskej únie vníma ako kľúčový faktor úspechu hospodárskej politiky štátu a hlavný nástroj na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí. Na Slovensku môže absolvovanie praktického vyučovania v reálnych podmienkach podnikov pre žiakov stredných odborných škôl znamenať nielen prvú skúsenosť s pracovným prostredím, ale aj rozšírenie ich pracovných zručností a zvýšenie šance zamestnať sa hneď po skončení strednej odbornej školy a to v odbore, ktorý vyštudovali.

 

Národný projekt “Rozvoj stredného odborného vzdelávania” sa svojimi aktivitami zameriava na zvýšenie uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce, ktorej príčinou je v dnešnej dobe hlavne nesúlad medzi zručnosťami absolventov a potrebami zamestnávateľov. Práve vďaka úzkej a intenzívnej spolupráci SOŠ na jednej strane a 250 zamestnávateľov na strane druhej sa budú školské vzdelávacie programy v zapojených školách prispôsobovať požiadavkám praxe. Do projektu partnersky vstúpilo 7 zamestnávateľských zväzov, medzi ktorými je aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Do projektu sa zapojí 35 000 žiakov a 1 200 pedagógov zo 400 stredných odborných škôl vyučujúcich vybrané skupiny odborov /hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnika, chémia, potravinárstvo, spracúvanie dreva, stavebníctvo, poľnohospodárstvo/ z celého Slovenska okrem Bratislavského kraja. Kvalitu a aktuálnosť vzdelávania majú zlepšiť informačno–komunikačné technológie a didaktické pomôcky, ktorými bude vybavených 321 škôl. V rámci tejto skupiny škôl bude zriadených 21 pilotných centier odborného vzdelávania

a prípravy, v ktorých budú overované prvky duálneho vzdelávania v učebniach s moderným materiálno – technickým vybavením. Pre pedagógov všetkých zapojených stredných odborných škôl bude zabezpečený program mobility a v rámci podpory kariérneho poradenstva bude vyškolených 400 kariérnych poradcov.

 

Zdroj: Informačný leták Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. 02/14, Jún 2014, www.azzz.sk

2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.