Podmienky používania

§ 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto Podmienky používania definujú všeobecné podmienky používania vzdelávacieho portálu Portál RSOV (ďalej Portál). Podmienky na tejto stránke sa vzťahujú na každého používateľa Portálu. Každý používateľ má prístup k týmto podmienkam.
 2. Prevádzkovateľom portálu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Prevádzkovateľ), so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava.
 3. Portál je dostupný na internetovej stránke: rsov.iedu.sk
§ 2. Používatelia portálu
 1. Portál je určený pre učiteľov a žiakov stredných odborných škôl v Slovenskej republike okrem Bratislavského kraja, ktoré v rámci projektu RSOV uzatvorili zmluvu o spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a na základe tejto zmluvy im bola pridelená licencia – právo používať obsah portálu.
§ 3. Autorské práva
 1. Autorské práva k vzdelávacím materiálom zverejneným na Portáli, k digitálnemu obsahu a jednotlivým elementom, grafickému rozloženiu a dizajnu portálu vlastní Prevádzkovateľ. Autorské práva sú chránené podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie sa trestá.
 2. Právo použitia tohto Portálu a v ňom obsiahnutého vzdelávacieho materiálu v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je obmedzené na účely spojené s vyučovaním v škole alebo so samostatným štúdiom doma.
 3. Používatelia nemajú právo na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú aktivitu spojenú s Portálom a materiálmi na ňom zverejnenými. Portál ani akákoľvek jeho časť nesmie byť rozmnožovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná alebo inak použitá pre komerčné účely bez výslovného predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa portálu.
4. Použitie vzdelávacích materiálov - licencia
 1. Portál obsahuje materiály vzdelávacej povahy. Prevádzkovateľ poskytuje používateľom právo tieto materiály používať v súlade s typom licencie Prevádzkovateľa portálu.
§ 5. Ukončenie licencie
 1. V prípade, že používateľ poruší licenčné podmienky, môže Prevádzkovateľ požadovať od používateľa ukončenie porušovania týchto podmienok, a v prípade nutnosti, žiadať nápravu dôsledkov takéhoto porušovania. V prípade, že k náprave nedôjde, môže Prevádzkovateľ zrušiť prístup používateľa k Portálu s okamžitou platnosťou. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa na náhradu škody voči používateľovi.
§ 6. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:

 1. Porušovanie akýchkoľvek práv používateľa názormi, komentármi a inými vyjadreniami obsiahnutými na Portáli alebo za škody alebo straty vyplývajúce zo spôsobu používania materiálov používateľmi.
 2. Za škody a straty podľa predchádzajúceho bodu je zodpovedný výhradne subjekt, ktorý sa porušenia dopustil.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku bezchybného a neprerušovaného prístupu k vzdelávacím materiálom na Portáli. Funkčnosť Portálu závisí od technického vybavenia používateľa Portálu a od funkčnosti jeho pripojenia k sieti internet.
§ 7. Nežiaduci obsah
 1. Vzdelávacie materiály zverejnené na Portáli Prevádzkovateľom sú v súlade so slovenskými aj medzinárodnými právnymi predpismi. Nepodnecujú rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť. Portál neobsahuje pornografiu ani materiál porušujúci dobré mravy a ani materiál všeobecne považovaný za neetický.
§ 8. Technické požiadavky
 1. Pre používanie Portálu je potrebné, aby počítač používateľa spĺňal požiadavky na konfiguráciu a bol pripojený k sieti Internet.
§ 9. Záverečné ustanovenia
 1. Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť ich zverejnením na Portáli a budú sa vzťahovať na používateľov od momentu ich zverejnenia.
 2. Registračné údaje a iné údaje o používateľoch podliehajú pravidlám o ochrane súkromia.
 3. V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto podmienky a pravidlá, sa aplikujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 4. Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravmi v súvislosti s on-line prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.