Ako sa prihlásiť
Digitálny vzdelávací obsah umiestnený na portáli RSOV je sprístupnený v celkovej škále funkcionality výhradne žiakom a učiteľom stredných odborných škôl v Slovenskej republike po pridelení prístupových práv prostredníctvom školských administrátorov. Portál je koncipovaný tak, aby umožňoval prístup k vzdelávaciemu obsahu kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom počítačov ako aj mobilných zariadení – tabletov, s cieľom umožniť používateľom nepretržitý a komfortný prístup k vzdelávacím materiálom.

V rámci práce s portálom RSOV rozlišujeme nasledujúce role:

Školský administrátor

Je osoba, ktorá zodpovedá za vytváranie používateľských účtov pre učiteľov, ako aj žiakov v rámci jednej školy. Nakoľko je politika prideľovania prístupových práv do Portálu RSOV decentralizovaná, musí mať každá stredná odborná škola svojho školského administrátora.

Jedná sa o podpornú rolu, ktorá priamo nepracuje s RSOV portálom.

Učiteľ

Každý učiteľ strednej odbornej školy potrebuje na prístup do RSOV portálu vlastný používateľský účet, ktorý mu okrem prístupu k vzdelávacím materiálom ponúka aj ďalšie nástroje a funkcionalitu.

Konkrétne ide o možnosť vytvárať si vlastné prípravy na vyučovacie hodiny vo forme ucelených súborov výučbových materiálov vhodných na použitie s interaktívnou tabuľou alebo dátovým projektorom. Súčasťou týchto materiálov môžu byť okrem vzdelávacích objektov z portálu aj jeho vlastné materiály a webové stránky. Takto si učiteľ urobí prípravu na hodinu, ktorá zodpovedá tak jeho potrebám, ako aj potrebám jeho žiakov.

Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je aj získavanie spätnej väzby od žiakov. Na aktívne zapojenie žiakov do vyučovacej hodiny môže učiteľ použiť tak interaktívne testy, ako aj úlohy zamerané na samostatnú prácu žiakov. Príprava úloh pre žiakov je rýchla a jednoduchá. Učiteľ sprístupní úlohu žiakom a po jej vypracovaní skontroluje výsledky a riešenie úlohy. Takýmto spôsobom môže učiteľ zadávať úlohy počas vyučovacej hodiny, ako aj domáce úlohy nadväzujúce na vyučovanie v škole.

Žiak

Každý žiak strednej odbornej školy potrebuje na prístup do RSOV portálu vlastný používateľský účet, ktorý mu okrem prístupu k vzdelávacím materiálom umožní aj prácu na zadaných úlohách a testoch.

Žiaci vypracovávajú úlohy zadané učiteľom. Prístup k úlohám je rýchly a jednoduchý. Na portáli zadá žiak svoje meno a prístupový kód k úlohe od učiteľa. V úvode úlohy sa žiakovi zobrazia základné informácie o úlohe vrátane zadania a inštrukcií. Po vypracovaní úlohy, alebo testu žiak odošle riešenie učiteľovi k vyhodnoteniu.

Práca žiaka na úlohách je možná až po jeho prihlásení do portálu svojím používateľským účtom.

Verejnosť

Každý neprihlásený návštevník portálu RSOV má prístup iba k jeho obsahovej štruktúre bez možnosti prezerania konkrétnych digitálnych vzdelávacích objektov. K plnohodnotnej funkčnosti portálu a k digitálnym vzdelávacím objektom majú prístup výhradne učitelia a žiaci stredných odborných škôl, ktorým vytvorili užívateľské účty príslušní školskí administrátori.

2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.