Vzdelávacie materiály
Vzdelávací portál Stredného odborného vzdelávania poskytuje svojim užívateľom prístup k digitálnym vzdelávacím objektom v nasledovnej štruktúre:
  • 3.350 tlačových strán A4, zložených z pracovných zošitov a metodických listov pre pedagogických zamestnancov
  • 30.150 minút audia a videa
  • 17.000 textov a obrázkov tvoriacich digitálne vzdelávacie objekty
  • 200 aktívnych prvkov zložených z testov, simulácií a animácií
V ľavej časti hlavnej stránky Portálu RSOV sa nachádzajú odkazy reprezentujúce základnú obsahovú štruktúru portálu. Tvoria ju nasledujúce odbory: Chémia, Elektrotechnika, Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo, Spracúvanie dreva, Stavebníctvo a Strojárstvo. Tieto odkazy majú hierarchickú štruktúru členenú až po úroveň konkrétnej lekcie.

Po kliknutí na konkrétnu lekciu sa používateľovi zobrazia všetky do nej zaradené digitálne vzdelávacie objekty.

Vzdelávacie objekty sú hromadne zobrazené formou grafických ikoniek s popisom a náhľadom. Po kliknutí na konkrétny objekt dôjde k jeho zobrazeniu, resp. spusteniu. Užívatelia portálu majú k dispozícii prístup k nasledujúcim typom vzdelávacích objektov: pracovný zošit, metodický list, test, simulácia, animácia, text, obrázok, audio a video.

Špeciálnou kategóriou sú prezentácie, integrujúce používateľsky prívetivou formou parciálne digitálne vzdelávacie objekty v rámci jednej lekcie do logicky nadväzujúcich slajdov. Využitím pripravenej prezentácie šetrí učiteľ čas na prípravu vyučovania.

2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.