Informácie o projekte RSOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania odštartoval v marci 2013 aktivity národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania.


Jeho strategickým cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.


Na realizácii projektu sa podieľajú:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
Vyššie územné celky (VÚC)
Stredné odborné školy (SOŠ)
7 zamestnávateľských zväzov: RÚZ, AZZZ, SOPK, SLK, SBK, SŽK, SPPK


Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov:

Hutníctvo, Získavanie zemských zdrojov
Strojárstvo
Elektrotechnika
Technická chémia silikátov
Technická a aplikovaná chémia
Potravinárstvo
Spracúvanie dreva
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Poľnohospodárstvo


Geografické umiestnenie projektu v celom cieli Konvergencia:
V národnom projekte sa pozornosť sústreďuje na tri kľúčové oblasti:


1. Obsahová prestavba vzdelávania na SOŠ s využitím inovatívnych metód a výučby

V rámci obsahovej prestavby vzdelávania bude SOŠ poskytnutý digitalizovaný učebný obsah a moderná technická infraštruktúra pre 321 škôl, bude vyškolených 321 učiteľov a zabezpečený program mobilít pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú dopracované normatívy pre zadefinované skupiny odborov.2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií

Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou bude zapojených minimálne 250 zamestnávateľov, 7 zamestnávateľských zväzov a 800 učiteľov, ktorí budú vyškolení a prenesú informačno - komunikačné technológie a nové formy vyučovania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnosti pri výbere povolania bude spracovaná mapa uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regiónoch a krajoch a to v podobe portálu. Zároveň bude vytvorených 21 praktických centier odborného vzdelávania a prípravy s najmodernejším vybavením.3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe

Podpora kariérového poradenstva prioritne znamená novú definíciu role kariérového poradcu na SOŠ a to ako sprievodcu žiaka trhom práce. Bude preto vypracovaná metodológia jeho činnosti a návrh hodnotenia účinnosti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v novom systéme vyškolených 400 kariérových poradcov.


Viac informácií nájdete na: www.rsov.sk

2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.