Predstavenie portálu
Vitajte na portáli zameranom na modernizáciu obsahu a metód vzdelávania žiakov stredných odborných škôl.

Tento portál predstavuje výsledky nového prístupu k odbornému vzdelávaniu, ktorý prináša viac ako vyššiu kvalitu učebníc a učebných pomôcok. Je jedným z výsledkov celej škály aktivít zameraných na rozvoj a obsahovú prestavbu odborného vzdelávania žiakov SOŠ.

Pracovné tímy zložené zo zástupcov štátneho inštitútu odborného vzdelávania v úzkej súčinnosti s učiteľmi stredných odborných škôl a predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov investovali mnoho energie a prostriedkov do aktivít, ktorých cieľom bolo preskúmanie systému odborného vzdelávania a jeho nové nastavenie zohľadňujúce všetky faktory, ktoré majú vplyv na hlavný cieľ uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.

Cesta k tomuto cieľu začala networkingom a vzájomným učením sa na národnej aj medzinárodnej úrovni, tvorbou a revíziou normatívov štátneho vzdelávacieho programu, monitoringom stavu v sektoroch hospodárstva až po presné vymedzenie požiadaviek na profily absolventov stredných odborných škôl a definovanie obsahu prípravy na povolanie.

Spoločným úsilím sa tak podarilo uviesť do života tento portál. Tvorcovia si dali záležať, aby umožnili všetkým účastníkom procesu odborného vzdelávania získať úžitok. Učiteľom stredných odborných škôl zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu prostredníctvom poskytovania najaktuálnejších informácií novou atraktívnejšou formou, zamestnávateľským zväzom získať kvalifikovaných absolventov SOŠ a ich vyššou uplatniteľnosťou na trhu práce znížiť nezamestnanosť v minulosti typickú pre túto cieľovú skupinu.

Realizačný tím zodpovedný za technické riešenie kládol veľký dôraz na to, aby žiaci mohli obsah portálu využívať aj mimo školy používajúc mobilné zariadenia ako smartfóny, tablety a počítače schopné pristupovať k učivu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.